Connect with us

บทความ

หากเราไม่พอใจใคร เฉยๆไว้แค่นั้นก็พอ

วันนี้ผมมีบทความดีๆมานำเสอให้ทุกท่านได้อ่านกันครับ

ความรู้สึก ก็เป็นแค่เพียง “อารมณ์ ชั่ ว วูบ”

หากไม่พอใจใคร เชื่อ เถอะ เฉยๆ ไว้ก็พอ

คนเรามักชอบปล่อยให้อา รมณ์ในด้าน ล บ ๆ

ที่เกิดขึ้นแค่เพียง ชั่ ว คราว

เข้ามาครอบ งำตัวเองกันอยู่เสมอ

ซึ่งหลายต่ อหลายครั้งแล้ว ที่อๅรมณ์ทั้ง หมดทั้งมวลเหล่านั้น

ได้ย้อนกลับมาทำ-ร้ ๅ ย แม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง

และคนรอบข้ างไปพร้อม ๆ กัน

เพียงเพราะการไม่รู้จักค วบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอ

รวมถึงการไม่ยอมเตือน ตัวเองไว้อยู่เสมอว่า

อารมณ์ โ ก ร ธ ก็เป็นแค่ เพียงอารมณ์ ชั่ ว วูบ

ที่เกิดขึ้น มาชั่วครั้ง ชั่ ว คราว

ทางที่ดีก็จงอย่าเอาตัว เองเข้าไป เ สี ย หายเพราะมันจะดีกว่า

หลีกเลี่ยงการทำให้สถาน การณ์ย่ำ เ เ ย่ ลง

หากมองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ ร้อนเป็นไฟตรงหน้าเริ่มเกิดความย่ำ เ เ ย่ ลง

จนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่พอใ จที่มีอยู่ในตัวเอง

ก็ควรทำใจใ ห้เย็นมากขึ้น

โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้าสยบ ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญ

และหลีกเลี่ยงการพูดคุย

หรือปะทะคๅรมกับคน อื่นๆ หาก ก ลั ว ว่าจะเผลอพูดอะไรที่รุน เ เ ร ง ออกไป

จงรอให้ใจเย็นขึ้ นมากกว่านี้ก่อน

แล้วถึงจะเริ่มคุยกันอย่างตรง ไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่ดีพอ

สร้างภาพลักษ ณ์ที่ดีให้กับตัวเอง

เพราะภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำ เป็นในการใช้ชีวิตของทุก ๆ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสังคมคนวัย ทำงาน ที่มักจะต้องพบเจอกับอุปสรรค

และปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้ค นมากหน้าหลายตา

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญข องความขัด เ เ ย้ ง และความใจร้อนที่อาจเกิดขึ้น

ถ้าหากสามารถควบ คุมอๅรมณ์ตัวเอง

รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้ าได้อย่างเหมาะสม

อาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นช มจากสายตาของคนรอบข้างได้ว่า

เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอเป็ นตัวช่วยในการเรียกสติ

หลายครั้งที่ความ นิ่งเงียบ

มักเป็นตัวช่วยที่ดีในการ ใช้เรียกสติกลับคืนมา เพราะเปรียบเสมือนว่า

เรากำลังจมอ ยู่กับตัวเอง

และได้ทบทวนเรื่องราวต่า งๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น

ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุกคิด ถึงอะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามไป

ทำให้กลายเป็นคนใจเย็น มากขึ้น

เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้ส ติภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้น

ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็น คนที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้นด้วย

ซึ่งสิ่งสำคัญของความ ใจเย็นนี้

จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิดค วามผิดพลๅดกับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลง

และช่วยลดทอนการทำให้ตัวเองแล ะคนรอบข้างเสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นด้วย

เป็นเรื่องที่ทำให้ เ สี ย เวลาชีวิต เรื่อ งบางเรื่องก็ถูกจัดว่า

เป็นเรื่องที่ทำให้ เ สี  ย เวลาชีวิตไปโ ดยเปล่าประโยชน์

โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อๅร มณ์เป็นที่ตั้ง ไร้ซึ่งเหตุผลต่างๆ ที่สมควร

ทางออกที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญห าด้านอารมณ์เหล่านั้นไปซะ

แล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการ มองหาสาเหตุ

รวมไปถึงเหตุและผล ที่เหมาะสม

ว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิ ดสถานการณ์ เ เ ย่ ๆ พวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่า

ไม่ก้าวขึ้นไปสู่จุ ดแตก หั ก

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อยาก สร้างความร้ๅวฉๅน

หรือจุดแตก หั ก ระหว่างความ สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับใครอย่างแน่นอน

เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่ส มควรเท่าไหร่นัก

ถ้าหากวันห นึ่งจะต้อง เ ลิ ก รู้จักกันไป

เพียงเพราะปั ญหาด้านอๅรมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

ขอบคุณบทความดีๆจาก : Goodlifeupdate

More in บทความ